บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปี 2563  
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปี 2562  
   
คู่มือ การจัดเก็บขยะมูลฝอย  
   
คู่มือ การร้องเรียน  
   
รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงโครงการลดขั้นตอนจัดเก็บขยะมูลฝอย  
   
แบบยื่นคำร้องทั่วไป  
   
แผนผังการให้บริการประชาชน  
   
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงยประมาณ 2557  
   
การบริหารงานโปร่งใส  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558  
   
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ LFA  
   
คู่มือเบี้ยยังชีพ ITA  
   
กลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ITA  
   
คู่มือประชาชน 2  
   
คู่มือประชาชน 1  
   
คู่มือ ITA  
   
คำสั่ง ITA  
   
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านร่อม  
   
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
   
การขออนุญาตการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  
   
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร  
   
การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด  
   
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
การให้บริการช่วยเหลือสาธาณภัย  
   
การบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  
   
การขออนุญาตใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง  
   
การรับชำระภาษีป้าย  
   
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
การชำระภาษีท้องที่  
   
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อาคารก่อสร้างไม่เกิน 2 ชั้น  
   
วิธีการชำระภาษี ภาษีโรงเรือน และที่ดิน