บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม  
   
คู่มือการปฏิบัติงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
   
คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
คู่มือประชาชน เรื่องการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  
   
คู่มือประชาชน เรื่องการขึ้นทะเบียน สุนัข - แมว  
   
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท  
   
การเขียนทะเบียนประวัติ  
   
การแก้ไขคำสั่ง และยกเลิกคำสั่ง  
   
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ  
   
คู่มืองานธุรการ  
   
คู่มือการเลื่อนระดับ  
   
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  
   
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  
   
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2542  
   
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ส.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
   
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่่วไป  
   
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
   
ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557  
   
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
   
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
   
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2553  
   
การรับชำระภาษีป้าย  
   
การแจ้งขุดดิน  
   
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
   
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
   
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
   
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550  
   
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  
   
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
   
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล  
   
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล  
   
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย