บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 7 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแก้ว จำนวน 10 ลัง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟาเรด จำนวน 12 อัน  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสาวศิริพร พุทธโชติ ม.6  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในตำบลบ้านร่อม เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 กล่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 1 รูป  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ บริเวณหมู่ที่้ 2 ตำบลบ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 5 ป้าย  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืิ้อวัสดุน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลูกรัง จำนวน 15 คิว  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลงาน ของ อบต. และประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี จำนวน 1,100 ชุด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลบ้านร่อม และพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอใช้บริการ เดือน ธ.ค.62  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำ ค่าขยะ ม.1-9 เดือน ต.ค.62  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ที่ดินนายล้วน เอกเกิด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างและตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บ ในประเพณีวันลอยกระทง บริเวณประตูน้ำบ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-9 และพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอใช้บริการ เดือนพ.ย.62  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำ ค่าขยะ ม.1-9 เดือนสิงหาคม 2562  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ บริเวณ ม.9  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-9 และพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนตุลาคม 2562  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลูกรัง จำนวน 75 คิว  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวนร 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแผ่นคอมโพสิตติดสติกเกอร์ 3M ศพด.รร.ชุมชนวัดบ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มและจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการดำเนินการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ป้าย  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายอนุชา ระษารักษ์ ถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ม.5  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณทางเข้าวัดดอนกระสังข์ ม.1  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณประตูน้ำทางเข้าบ้านร่อม ม.3  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายวิโรจน์ ภมร ม.5  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย