บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางปฏิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
   ส่วนร่วม

รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม
     No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
     No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
    ตามไตรมาส

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
รายงานแสดงงบรายรับ-รายจ่าย
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
    การทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้
    ดุลพินิจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การดำเนินการตามมาตรการ
  ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์อบต.
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565  
   
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน หลัง  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2(มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562)  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน แรก  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561  
   
งบการเงินประขำปี 2561  
   
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
   
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2559  
   
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
   
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2559  
   
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559  
   
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2561  
   
รายงานงบประจำเดือน ธันวาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน ตุุลาคม 2560  
   
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน กันยายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน สิงหาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน มิถุนายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน พฤษ๋ภาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน เมษายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน มีนาคม 2560  
   
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557  
   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2554  
   
รายงานสถานถะการเงิน ปี 2552 (งบการเงิน)  
   
รายงานประมาณรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2553  
   
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2552