บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

สมาชิกสภา อบต.

 

นายระเบียบ  เอกเกิด

 

 

ประธานสภา อบต.

 


 

นายเลิศสิน  กรรไกรภัย

 

 

รองประธานสภา อบต.

  

นายสมพร  พูลสวัสดิ์

 

 

เลขานุการสภา อบต.

 นายดาวเรือง  ยิ้มน้อย

นายสุรศักดิ์  อ่อนละมูล

นายสำเริง  กะมะรินทร์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายสุเทพ  ระษารักษ์

นายคงศักดิ์  สำราญจิต

นางจำเนิน  เอกเกิด

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายวิโรจน์  โมราวงษ์

นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนหวาน

นายเกษม  ทองเงิน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายประทิน  ชัชวารี

นายรัญจวน  คชรินทร์

นายอภิลักษ์  ระษารักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายเทิดศักดิ์  มีมงคล

นายสำราญ  โภคี

นางภัทรภร  โมราวงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9