บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ลักษณะที่ตั้ง : 
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันตกของอำเภอท่าเรือ อยู่ห่างจากอำเภอท่าเรือประมาณ 3 กิโลเมตร หากจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 7668 ไร่ ตำบลบ้านร่อมมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

อาณาเขต   :
        
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกบ้านใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ภูมิประเทศ  :
        สภาพทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตร โดยมีคลองชลประทานไหลผ่านให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

การคมนาคม การจราจร  :
        การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
       
-  ถนนลาดยาง         จำนวน   2   สาย ใช้งานได้ดี   2   สาย
-  ถนนลูกรัง จำนวน   14   สาย ใช้งานได้ดี   14   สาย
-  ถนน คสล. (มีถนน คสล. ครอบคลุมทั้งตำบล)

        การคมนาคมตำบล สามารถติดต่อกับอำเภอและตำบลต่าง ๆ มี 3 สาย ด้วยกันสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง คือ
        - บ้านร่อม - สายท่าเรือ -  สระบุรี
        - บ้านร่อม - นครหลวง   - อยุธยา
        - บ้านร่อม - บ้านหมอ  -  ลพบุรี

การประปา  :
        ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  มีทั้งหมด 9 หมุ่บ้าน

ลำดับที่

จุดที่ตั้งน้ำประปา

ครอบคลุมพื้นที่

1.

หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 นายมงคล มีกุล คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1

2.

บริเวณวัดดอนกระสังข์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1

3.

บริเวณที่  นายน้อย เอกเกิด คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4,7

4.

บริเวณที่นายสมบัติ  ธนูวงศ์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3,4

5.

บริเวณบ้านดอนประดู่ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 5

6.

บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประทีป  แก้วบุปผา คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 5

7.

บริเวณบ้านนายเสริม สมบูรณ์ศิลป์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 6

8.

บริเวณอนามัยบ้านร่อม คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 8

9.

บริเวณบ้านนายประคอง รอดทุกข์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 9


การสื่อสาร  :
         เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(อำเภอท่าเรือ) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อำเภอท่าเรือ) ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม แต่สามารถไปเดินทางในอำเภอท่าเรือได้
         -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน  8  แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8

การไฟฟ้า  :
         ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอท่าเรือ) ปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 90 %  ของพื้นที่และมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน


ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร : 
          ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 95 % ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 7,668 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงร้อยละ 25 ทำการเกษตรร้อยละ 70 และอาชีพอื่นร้อยละ 5

การอุตสาหกรรม  :
         
- สถาบันการเงิน จำนวน  -  แห่ง
- ปั้มน้ำมัน จำนวน  3  แห่ง
- ปั้มน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน  1  แห่ง
- ตลาด  (ชั่วคราว) จำนวน  1  แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน  2  แห่ง
- โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน  1  แห่ง (ไม่ได้ประกอบการ)
- ร้านค้าอื่น ๆ จำนวน  22  แห่ง

กลุ่มอาชีพ   :
         
- กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร - กลุ่มเกษตรกรทำนา
- กลุ่มน้ำสมุนไพร - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
- กลุ่มกล้วยอบ - กลุ่มออมทรัพย์


ด้านสังคม

การศึกษา  :

           - มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  2   แห่ง  ได้แก่   โรงเรียนบ้านร่อม และโรงเรียนวัดดอนประดู่
           - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม)  จำนวน 2 แห่ง
                 

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จำนวนครู

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม

อนุบาล

ประถม

มัธยมฯต้น

มัธยาฯปลาย

ร.ร.วัดบ้านร่อม

สพท.อย.เขต1

6 คน

9 ห้อง

19 คน

79 คน

-

-

98 คน

ร.ร.วัดดอนประดู่

สพท.อย.เขต14

4 คน

9 ห้อง

7 คน

37 คน

-

-

44 คน


1.ศูนย์เด็กเล็ก 3 ขวบ ร.ร.ชุมชนวัดบ้านร่อม มีจำนวน 10 คน


2.ศูนย์เด็กเล็ก 3 ขวบ ร.ร.ดอนประดู่ มีจำนวน 18 คน


รวมเด็กเล็ก 3 ขวบ มีจำนวน 28 คน


ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2555


การสาธารณสุข  : 
        มีสถานบริการสาธารณสุข    จำนวน 2  แห่ง
       - สถานที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลบ้านร่อม  หมู่ที่ 8 มีเจ้าหน้าที่   จำนวน 3 คน
       - สถานที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลบ้านร่อม  หมู่ที่ 5 มีเจ้าหน้าที่    จำนวน 3 คน

การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       - ป้อมตำรวจชุมชน    จำนวน   1  แห่ง สถานที่ตั้ง หมุ่ที่ 3  มีเจ้าหน้าที่ประจำป้อม จำนวน 3 คน

ศาสนา  : 
       ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม จำนวน 3 แห่ง
       - วัดดอนกระสังข์     พื้นที่หมู่ที่ 1
       - วัดบ้านร่อม         พื้นที่หมู่ที่  2
       - วัดดอนประดู่        พื้นที่หมู่ที่  5

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านร่อม เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนร้อยละ 90 บางพื้นที่เป็นดินเค็มคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่

          แหล่งน้ำธรรมชาติ
          - ลำน้ำ,ลำห้วย        จำนวน -  แห่ง
          - บึง,หนอง, สระน้ำ   จำนวน 2 แห่ง
         
          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น และที่อยู่ในเขตพื้นที่
         - ฝาย        จำนวน -  แห่ง
         - บ่อน้ำตื้น   จำนวน -  บ่อ
         - สระน้ำ      จำนวน 3 บ่อ
         - แม่น้ำ       จำนวน -  สาย
         - อื่นๆ (คลองส่งน้ำ)  จำนวน  5  สาย

(คลองส่งน้ำ 24 ขวา 1 ขวา ดอนสำโรง)              (คลองชลประทาน 24 ขวา สายประตูน้ำ)
(คลองชลประทาน ร7ซ. โคกบ้านใหญ่ ไผ่ขวาง)     (คลองชลประทาน  23 ขวา  หนองกระดี่)
(คลองน้ำทิ้งสาย ร8ซ.บ้านบึง)