บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ

ตำแหน่ง

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระสังข์

นายสมศักดิ์ จินตะไล

ผู้ใหญ่บ้าน

123

139

262

หมู่ที่ 2 บ้านโคกกุ่ม นางสำเภา  กะมะรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

114

155

269

หมู่ที่ 3 บ้านปากบ่อ นายสมัคร  แก้วโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน

222

230

453

หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ นายเสน่ห์  เอกเกิด ผู้ใหญ่บ้าน

225

246

471

หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่ นายปรีชา  ยุกิจภูติ ผู้ใหญ่บ้าน

267

320

587

หมู่ที่ 6 บ้านใต้ นายสยาม  แจ่มจำรัส กำนัน

110

128

240

หมู่ที่ 7 บ้านร่อม นางเปรมยุดา  บางสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน

105

108

213

หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค นายเชิด  ระษารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

119

131

246

หมู่ที่ 9 บ้านกลาง นางเอมอร  ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน

135

145

281

รวม

1,418

1,604

3,022

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559