บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับอำเภอ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและขนส่งสินค้า การติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปาเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมของประชาชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้ำ คูคลองส่งน้ำ คุณภาพน้ำ และชลประทานระบบท่อ รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้เกิดประสิทธภาพ
1.3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังงานทดแทน


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
      เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน จึงของเสนอแนวทางดังนี้
      2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
      2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประกันสุขภาพให้ทั่วถึง
      2.1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันการเสพยาเสพติด
      2.1.4 สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ แลสนับสนุนให้เกิดเครื่อข่ายควบคุมป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่
     
2.2 ด้านการศึกษา
      เร่งพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ดังนี้
      2.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน ในตำบลบ้านร่อม
      2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
      2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการห้องสมุดสำหรับประชาชนภายในตำบลบ้านร่อม เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้
      2.2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
2.3 ด้านการกีฬาและศาสนา
      2.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อสงเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนแลประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา
      2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เยาวชน
      2.3.3 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเครื่อข่ายระหว่างจังหวัด
      2.3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสุขภาพแข็งเรง โดยจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง
      2.3.5 ส่งเสิรมและสนับสนุนศาสนศึกษา การเผยแพร่ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัมนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็นและสงบสุข เพื่อให้เป็นประโญชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน
      2.3.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว
      2.3.7 ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ท้องถิ่น
2.4 ด้านการป้องกันยาเสพติด
      2.4.1 สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ห่างไกลยาเสพติด และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกียวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ต่อๆไป
      2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบเด็กนักเรียนและเยาวชนจัดตั้งกลุ่มอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แลป้องกันปัญหายาเสพติด
2.5 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีนโยบายทีจะสร้างครอบครัวในอบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว ภายใต้คำขวัญทีว่า "ครอบครัวผาสุก  สู่สังคมดี" โดยมีแนวทางดังนี้
      2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวผาสุก โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ เกียวกับครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ การวางแผน และแก้ไขปัญหาครอบครัว
      2.5.2 สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในชุมชน
      2.5.3 ส่งเสริมสิทธิ สถานภาพ และบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
      2.5.4 ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนำประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
      2.5.5 ให้การสงเคราะห์และการสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสาตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
     ฝ่ายบริหารมีเป้าหมายที่จะดำเนินนโยบายเพื่อลดความยากจน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย นำไปสู่การพอมีพอกิน ให้ประชาชนให้ทุนทางปัญญา ศักยภาพส่วนตัว และสินทรัพย์ที่มีอยู่ทำงานอย่างเต็มที่   นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะนำเสนอมีดังนี้
3.1 การพัฒนาอาชีพ

      3.1.1 ส่งเสริมแนวทางการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศํกยภาพของชุมชน ตั้งแต่การผลิตเพื่อการบริโภค นำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน
      3.1.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นหลังฤดูเก็บเกี่ยว
      3.1.3 มุ่งพัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
      3.1.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้ายการแปรรูปผลผลิตการเกษตรแลพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานรูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของผลผลิต
      3.1.5 ส่งเสริมการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ท้องถิ่นมีอยู่ ทักษะ ฝีมือ ภูมิปัญญาไทย ศักยภาพในการผลิตแลการตลาด โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุน เตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุน
      3.1.6 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพสาขาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีบทบาทในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ในทุกชุมชนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน 
      4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ แลความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
      4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
      4.4 สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง รวมถึงกานำสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองการบริหารไปสู่รูปแบบการส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการบริหาร และการให้บริการประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้
       5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรประชาชนในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้องค์กรประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการสำคัญทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบทำงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ
       5.2 สร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
       5.3 ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และการกระจายอำนาจทางการคลังลง สู่ท้องถิ่นเพื่ให้ท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น
       5.4 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
       5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       5.6 สนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของคนท้องถิ่น
       5.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชนท้องถิ่น
       5.8 กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
       5.9 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
       5.10 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร
            ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
       6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม
       6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี