บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางปฏิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
   ส่วนร่วม

รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม
     No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
     No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
    ตามไตรมาส

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
รายงานแสดงงบรายรับ-รายจ่าย
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
    การทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้
    ดุลพินิจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการ
  ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์อบต.
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ช่วงพักเที่ยง และวันหยุดราชการ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ช่วงพักเที่ยง และวันหยุดราชการ

 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566  
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พ.ศ.2566

 
   
   
   
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนใกล้คลอด  
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนใกล้คลอด

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง การฝากครรภ์  
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง การฝากครรภ์

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการ “คลอดก่อนกำหนด”  
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการ “คลอดก่อนกำหนด”

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย  
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย

 
   
   
   
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม คณะกรรมการยาสูบฯ  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

 
   
   
   
 
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่สนตำบลบ้านร่อม  
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

 
   
   
   
 
รายงานการซ่อมบ้านผู้พิการ  
รายงานการซ่อมบ้านผู้พิการ

 
   
   
   
 
สถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา  
สถิติการใช้สนามกีฬา

 
   
   
   
 
รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  
รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

 
   
   
   
 
รายงานข้อทูลผู้สูงอายุ ปี 2565  
รายงานข้อทูลผู้สูงอายุ ปี 2565

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย