บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   

 
 
 
 

     คำแถลงนโยบายของนายมนพ  ระษำรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ต่อที่ประชุมสภำองค์การบริหำรส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลำ  10.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม                  

 

เรียน  ประธานสภาองค์กำรบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และสมาชิกสภาองค์กำรบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

 

             ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า  นายมนพ  ระษารักษ์  ได้รับความ ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านรอ่ม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ข้าพเจ้า นายมนพ  ระษารักษ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม แห่งนี้  โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้

 ๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

   ๑.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านร่อม
   ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่  

   ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และจัดงานวันสำคัญต่างๆ    

   ๑.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์  วารสารและเอกสารต่างๆ  ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

 

 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาศรษฐกิจ  

   ๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน    

   ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน       การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

   ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนนุให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น    

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

   ๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     

   ๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง รางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  

   ๓.๓ ด าเนินการปรบัปรงุและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

   ๓.๔ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  

   ๓.๕ ดำนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน  

   ๓.๖ ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  

  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  

  ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ อนามัยและการรักษาพยาบาล  

  ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ    

  ๔.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกให้บริการ เคลื่อนที่แก่ประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

  ๔.๕ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด     

  ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

  ๔.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 

  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  

  ๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล  ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 

  ๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลบ้านร่อม สู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่    

  ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  การดูแลรักษาแม่น้ำ  คูคลอง  ทางระบายน้ำ  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจน สถานที่สำคัญของท้องถิ่น  

  ๕.๔  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 ๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

  ๖.๑ ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรอ่ม   ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงาน แบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  

  ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง   ถูกต้องและเป็นธรรม   เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า      

  ๖.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน     

  ๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ  

  ๖.๕ พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   

  ๖.๖ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

           จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน  

            ข้าพเจ้า  นายมนพ  ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา    ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้   โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เป็นสำคัญ