บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางปฏิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
   ส่วนร่วม

รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
    ตามไตรมาส

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
รายงานแสดงงบรายรับ-รายจ่าย
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
    การทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้
    ดุลพินิจ

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน
   ทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการ
  ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์อบต.
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
วันที่ 5 มกราคม 2566 นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมาชิกสภาอบต.ฯพร้อมด้วยข้าราชการ,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมประชาคม,การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมโดยฉับพลัน,น้ำไหลหลาก,น้ำล้นตลิ่ง,การระบายน้ำในในช่วงฤดูฝน
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566


   
   
   
 
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอขอบคุณ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน บริษัทเอกชน และประชาชน ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมบริจาค ของรางวัล ทุนการศึกษา ซุ้มอาหารให้กับน้องๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผลการประเมินในระดับ AA
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ขับเคลื่อนนโยบายแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ดำเนินการตามมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ดังนี้ ตรวจปัสสาวะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อปท. สังกัด อบต.บ้านร่อม จำนวน ๔๐ คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
เนื่องด้วย วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงบริเวณประตูน้ำบ้านร่อม จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบบ้านร่อม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านร่อม ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด จัดสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานกฐินสามัคคีวัดบ้านร่อม ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านร่อม สนับสนุนรถน้ำเอนกประสงค์ฉีดล้างทำความสะอาดสถานที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากน้ำท่วมขัง
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมดำเนินการนำถุงยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาดชาดไทย มอบให้กับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่และส่งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ประชาชน เกษตรกร ตำบลบ้านร่อม ที่ต้องการ ทราย กระสอบทราย เพื่อนำไปอุดท่อ กั้นน้ำ เพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัยสามารถมาขอรับได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยป้อมตำรวจประตูน้ำบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบาย ไม่ท่วมขังบริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านร่อม เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาบ
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วย นายสะอาด บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เจ้าพนักงานป้องกันฯตำบลบ้านร่อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๔ (หนองมะเกลือ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประสานงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าเรือ ตัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านเหนือ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านร่อม พร้อมมอบหมายให้งานป้องกันฯ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย