บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางปฏิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
   ส่วนร่วม

รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม
     No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
     No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
    ตามไตรมาส

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
รายงานแสดงงบรายรับ-รายจ่าย
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
    การทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้
    ดุลพินิจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการ
  ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์อบต.
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งเข้าระงับอัคคีภัยโดยด่วน เพื่อป้องกันความเสียหาย หมู่ที่5 บ้านดอนประดู่
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มอบหมายกองช่าง ดำเนินการเดรนน้ำและ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ เพื่อให้ชาวบ้านตำบลบ้านร่อมได้มีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค กันอย่างทั่วถึง
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มอบหมายกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพื่อให้ชาวบ้านขับขี่สัญจรอย่างปลอดภัยในยามค่ำคืน
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
นายมานพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมหารือร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมของโครงการ บนทางหลวงหมายเลข 3267 ช่วงอ่างทอง - ต.บางโขมดพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาการศึกษาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วย รองนพภัสสร ฉิมสง่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดสะตือ
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ขอเชิญสาธุชน ร่วมประเพณีทำบุญหน้าบ้านหลังบ้าน
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่อม - ดอนประดู่ ตั้งแต่นาหมอชาญถึงหมู่บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๕
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566


   
   
   
 
วันที่ 5 มกราคม 2566 นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมาชิกสภาอบต.ฯพร้อมด้วยข้าราชการ,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมประชาคม,การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมโดยฉับพลัน,น้ำไหลหลาก,น้ำล้นตลิ่ง,การระบายน้ำในในช่วงฤดูฝน
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566


   
   
   
 
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอขอบคุณ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน บริษัทเอกชน และประชาชน ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมบริจาค ของรางวัล ทุนการศึกษา ซุ้มอาหารให้กับน้องๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผลการประเมินในระดับ AA
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ขับเคลื่อนนโยบายแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ดำเนินการตามมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ดังนี้ ตรวจปัสสาวะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อปท. สังกัด อบต.บ้านร่อม จำนวน ๔๐ คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
เนื่องด้วย วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงบริเวณประตูน้ำบ้านร่อม จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายมนพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบบ้านร่อม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านร่อม ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด จัดสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานกฐินสามัคคีวัดบ้านร่อม ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย