บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ดำเนินการ ตัดต้นไม้หักล้มเนื่องจากมีลมแรง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านร่อม และตัดต้นไม้ที่ปกคลุมถนนทำใหเการสัญจรไม่สะดวก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด ปรับพื้นที่สนาม กางเต็นท์ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
อบต.บ้านร่อม ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านร่อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ซึ่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าเรือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และวาดภาพระบายสี
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่นักเรียนและเยาวชน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ผู้นำชุมชน และและประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางตั้งแต่บริเวณบ่อโพง หมู่ที่ ๒ ถึงประตูน้ำบ้านร่อม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เ
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาในประเพณีวันเข้าพรรษา นำถวาย ณ วัดบ้านร่อม วัดดอนกระสังข์ และวัดดอนประดู่
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือแสงฟ้าของบริษัทแสงฟ้าโปรดักส์ จำกัด ตำบลปากท่า ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๖ ตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จัดทำเวทีประชาคมตำบลบ้านร่อม หมู่ที่ ๖ ๗ ๘ ๙ รับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย