หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ นาคศรีม่วง ถึงสวนลุงปา หมู่ที่ 9  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริวเณ คลองส่งน้ำ ร7ซ ถึงนายสมชายติดเขตตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรลูกรังบริเวณจาก รพ.สต.บ้านร่อม ถึงนานายแฟง คงรื่น หมู่ที่ 8  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ่บริเวณบ้านนายสนั่น สิงหฬ ถึงบ้านนายชาญ ส่างสาร หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า คสล.บริเวณบ้านนายอำนาจ เพ็งจันทร์ ถึงบ้านนายช้อย ยี่โสดสารี หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายพา พรหมมณี ถึงบ้านนายทม อินทร์งาม หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายจิตกร ชื่นจิตร ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 3467 หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายดำเนิน ภมร ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ หมู่ที่ 3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายขวัญนา ลิ่มจันทร์ ถึงบ้านนางเฉลิม คีรีรัตน์ หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม ถึงบ้านนางจำรัส เลิศใต้หล้า หมู่ที่ 2  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมหล็กบริเวณบ้านนายสมนึก ดาราเรือง ถึงบ้านนายขวัญนา ลิ่มจันทร์ หมู่่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณนานายสมชัย แจ้งวิจิตต์ ถึงนานายสมทบ เพ็ชรชง หมู่ที่ 6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางสาธารณประโยชน์หน้าวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลานโคกโพธิ์ หมู่ที่ 9 ถึงนานายชาญ แจ้งวิจิตร หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธารณประโยชน์นานายทนงค์ อยู่เลิศ หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมเปลี่ยนฝาเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำและฝา คสล. บริเวณ หมู่ที่ 3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายบุญช่วย สนหอม หมู่ที่ 6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนางสุนันนท์ อยู่ทิม หมู่ที่ 9  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายสมพร พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายอนุชา ระษารักษถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ม.5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายอนุชา ระษารักษถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ม.5  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ ทางเข้าดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ ทางเข้าดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเผลการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายวิโรจ ภมร หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายวิโรจ ภมร หมู่ที่ 5  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณประตูน้ำทางเข้าบ้านร่อม ม.3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณประตูน้ำทางเข้าบ้านร่อม ม.3  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ จำนวน 1 เครื่อง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมลาน คสล.บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมลาน คสล.บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจรลูกรัง บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจรลูกรัง บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคสล.พร้อมอ่างคสล.พร้อมถมดินลูกรัง บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ ม.3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคสล.พร้อมอ่างคสล.พร้อมถมดินลูกรัง บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ ม.3  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม ม.2  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม ม.2  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ศพด.ดอนประดู่ เดือนสค 2562  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ศพด.บ้านร่อม เดือนสค 2562  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จำนวน 6 เครื่อง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อลูกรัง จำนวน 125 คิว  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านนายพนม พุ่มวันเพ็ญ ม.6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านนายพนม พุ่มวันเพ็ญ ม.6  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ศพด.บ้านร่อม เดือนกค 2562  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย