หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2562  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2562  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2562  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2562  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2562  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/2562  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2-2561  
   
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1-2561